คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 26 – 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา วิศวกรรมโยธา, เครื่องกล เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปต่างจังหวัดได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป วิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ (Highway work, Building, Government Building) 20 ปีขึ้นไป
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มนุษยสัมพันธ์ดี , มีความรับผิดชอบสูง , มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งใน กทม. และ ต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ

 • เพศชาย -อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม auto cad 2 d 3 d ได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรเครื่องกล, ปิโตรเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีมีทักษะในการเจรจา
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานคร

To apply please click to send your resume at teemthai@dos.co.th